Logo Parku Innowacyjnego

Park Innowacyjny Unipress Celestynów

Logo RPO WM

dla rozwoju Mazowsza


Cel projektu

Idea parku opiera się na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu instytutu w komercjalizacji zaawansowanych technologii będących owocem własnych badań naukowych.

Celem głównym projektu parku jest komercjalizacja technologii będących wynikiem badań naukowych instytutu oraz współpracujących z nim instytucji naukowych, takich jak Politechnika Warszawska, Konsorcjum Fotoniki Krótkofalowej czy Akademia Górniczo-Hutnicza. Infrastruktura parku będzie też udostępniana na zasadach komercyjnych innym podmiotom gospodarczym, których działalność jest zgodna z celem głównym projektu.

W celu osiągnięcia celu głównego zostanie utworzony atrakcyjny, zgodny ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej i najlepszymi stosowanymi praktykami obszar do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na nowoczesnych technologiach.

Obrazek

Nowoczesna infrastruktura parku, elastycznie dopasowana do wymagań powstającej firmy oraz zapewnienie profesjonalnych usług będzie miejscem, gdzie nauka spotka się z biznesem z korzyścią dla innowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki.

Obrazek

Infrastruktura techniczna

Obiekty kubaturowe parku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną będą zlokalizowane we wsi Lasek w gminie Celestynów (powiat otwocki, województwo mazowieckie) ok. 35 kilometrów od centrum Warszawy. Na 6 ha działce powstanie zespół niezależnych obiektów o elastycznej strukturze kubaturowej umożliwiającej dostosowanie do indywidualnych potrzeb firm.

Następujące obiekty będące własnością instytutu zostaną funkcjonalnie włączone w infrastrukturę parku: - zabytkowa willa wraz z zespołem zabudowań (architekt jest nieznany, ze względu na użycie elementów zdobniczych w postaci kafli huculskich przypuszcza się projekt wyszedł z pracowni B. Pniewskiego), - nowo wybudowane Laboratorium Ciśnieniowego Kształtowania Materiałów Inżynierskich.

W 2007 roku opracowany został projekt koncepcyjny Parku Innowacyjnego w Celestynowie. W projekcie koncepcyjnym przewidziano docelowo 20 obiektów kubaturowych na wydzielonych działkach. Każdy obiekt składa się z: - dwukondygnacyjnego budynku laboratoryjno-technologicznego (bazowego) z łącznikiem parterowym w technologii murowanej o dowolnie organizowanej powierzchni użytkowej ok. 250 m2, - modułowej hali laboratoryjno-produkcyjnej o konstrukcji stalowej i powierzchni modułu ok.: 60 m2.

Dostępność inwestycyjną terenu zapewni rozbudowana infrastruktura techniczna, na którą składają się: - budowa drogi dojazdowej (teren parku znajduje się w pobliżu drogi krajowej nr 17 Warszawa-Lublin i niedawno modernizowanej drogi krajowej nr 50 Grójec-Mińsk Mazowiecki), - sieci techniczne: - sieć energo-elektryczna, - sieć teletechniczna (telefoniczna i informatyczna), - sieć wodociągowa, - sieć gazowa, - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieć kanalizacji deszczowej.

Obrazek

W ramach przyznanych środków Z RPO WM zostaną wykonane następujące prace inwestycyjne: - Budowa 4 zespołów budynków (hale laboratoryjno-produkcyjne i pracownie naukowe) o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3150 m2 - Uzbrojenie terenu (zasilanie w media, infrastruktura drogowa, ogrodzenie, etc.), - Modernizacje dwóch istniejących obiektów z przeznaczeniem na obiekty towarzyszące dla Parku Innowacyjnego (sale konferencyjno-szkoleniowe, pomieszczenia dla usług biznesowych, etc.) - Modernizacja budynku w Celestynowie na potrzeby Laboratorium Ceramiki i Warsztatu specjalistycznego aparatury doświadczalnej - Wyposażenie 5 laboratoriów z prototypowymi liniami doświadczalnymi.

Funkcje

Cel główny park będzie realizował wspomagając tworzenie i organizację przedsiębiorstw wykorzystujących zaawansowane technologie poprzez: - udział w zakładaniu nowych firm jako partner i współinwestor, - wynajem powierzchni laboratoryjno-produkcyjnych i biurowych, - zapewnienie doradztwa finansowego, organizacyjnego i prawnego, - pośrednictwo w uzyskiwaniu funduszy ze źródeł państwowych i prywatnych, - pomoc w promocji i badaniach rynkowych.

Źródłem innowacji technologicznych komercjalizowanych w parku jest przede wszystkim Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. 40% prac badawczych Instytutu to badania stosowane, które do tej pory przyczyniły się do powstania 6 firm typu spin-off. Wg wstępnej oceny kolejnych 10 technologii laboratoryjnych może stać się podstawą do powstania następnych 10 firm typu spin-off.

Przy wyborze pierwszych technologii, które będą rozwijane do etapu wdrożeniowego stosowano następujące kryteria: - ocenę wartości intelektualnej a szczególnie światowy poziom rozwiązań technologicznych, - stan zaawansowania badań i ich przydatność do komercjalizacji, - analizę potencjalnego rynku oraz zdefiniowanie odbiorców, - motywację sukcesu i determinację osób zgłaszających pomysł, - konieczny zakres wsparcia projektu.

Wybrane technologie mają daleko zawansowaną fazę badań laboratoryjnych i wymagają rozwinięcia do fazy technologii przemysłowej. Kluczowe rozwiązania technologii są chronione prawnie.

Sposób funkcjonowania

Doświadczenia z dotychczasowych procesów komercjalizacji Instytutu pokazują, że krytycznym elementem jest przejścia od fazy opracowania technologii laboratoryjnej do fazy uruchomienia produkcji komercyjnej. Przejście to dokonuje się przez uruchomienie laboratoryjnej produkcji pilotażowej, co pozwala na stabilizację parametrów procesu i uzyskanie powtarzalnego wyrobu.

Jednocześnie w tej fazie weryfikowane są koszty produkcji i określenie rynków zbytu. Wtedy też dokonuje się największy wzrost wartości technologii.

W swojej praktyce komercjalizacyjnej IWC PAN zidentyfikował dwie bariery wdrożeniowe: - lukę technologiczną (pomiędzy technologią laboratoryjną a wymaganiami technologii przemysłowej), - lukę kapitałową (trudność dostępu do kapitału inicjującego działalność komercyjną w sferze Hi-Tech).

Budowa Parku Innowacyjnego w Celestynowie, znacznie ograniczą niekorzystny wpływ luki technologicznej. IWC PAN rozpoczął tez działania w kierunku przezwyciężającego ograniczenia luki kapitałowej. Nawiązują kontakty z inwestorami np. poprzez Venture Capital i przy współfinansowaniu z NCBiR (program SpinTech) planuje wdrożenie trwałych mechanizmów komercjalizacji.

Sprawna komercjalizacja wyników badań naukowych, po opracowywaniu technologii produkcji i zdefiniowaniu prototyp produktu, wymaga na ogół uruchomienia laboratoryjnej produkcji pilotażowej. W linii pilotażowej opracowany zostanie wyrób/produkt o powtarzalnych parametrach i zostaną określone parametry technologiczne procesu produkcyjnego. Powstaje wiedza typu know-how pozwalająca na uruchomienie produkcji. Na tym etapie pojawia się najwłaściwszy moment do uruchomienia produkcyjnej firmy typu spin-off.

Park Innowacyjny w Celestynowie będzie specjalizował się w technologiach wysokociśnieniowych i w pierwszej fazie obejmie następujące zagadnienia: - wytwarzanie aparatury wysokociśnieniowej dla zastosowań w technologiach paskalizacji żywności, - krystalizacja podłoży GaN oraz ich zastosowania (poza optoelektroniką w platformach SERS i w technologiach THz), - wytwarzanie elementów złącznych o ultrawysokiej wytrzymałości z materiałów o strukturze mikro- i nano-krystalicznej uzyskanej metodami hydroekstruzji, - produkcja ceramik przemysłowych, w szczególności wielko-gabarytowych elementów odpornych na ścieranie, - technologie wysokociśnieniowego utrwalania żywności (paskalizacja), - wytwarzanie prototypowej aparatury badawczej.

Unikalnymi cechami parku są: - specjalizacja: wynikająca z zakresu prac badawczych prowadzonych w Unipressie, co powinno wzmocnić efekt synergii, - samodzielność i modularność obiektów infrastruktury umożliwiająca dopasowanie obiektu do potrzeb przedsięwzięcia przy zachowaniu integralności funkcjonalnej.

Opracował: mgr inż. Jerzy Masiak

Logo RPO WM

dla rozwoju Mazowsza