Logo Parku Innowacyjnego

Park Innowacyjny Unipress Celestynów

Logo RPO WM

dla rozwoju Mazowsza


Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Park Innowacyjny Celestynów Unipress – Budowa infrastruktury technicznej

z działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

Beneficjent: Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Wartość projektu: - Całkowita wartość projektu: 11 960 693,24zł - Poziom dofinansowania: 85,00 % - Kwota dofinansowania (EFRR): 8 534 500,00zł

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazovia.eu.

Zakres projektu: - Projekty budowlane i wykonawcze oraz doprowadzenia mediów i infrastruktury drogowej dla 4 zespołów: budynek „bazowy” – hala laboratoryjno produkcyjna. - Budowa 4 zespołów wg projektu jw., każdy składający się z.: - budynków „bazowych”, w których zostaną umieszczone pracownie naukowców, konstruktorów i technologów oraz część laboratoriów specjalistycznych wraz z powierzchniami eksploatowanymi wspólnie (przez INSTYTUT, PARK i powstające firmy) jak sale seminaryjne i pokazowe, pokoje negocjacyjne, sale szkoleniowe oraz pomieszczenia socjalne i techniczne, - hali modułowej laboratoryjno-produkcyjnej przeznaczonej dla rozwijania technologii dla nowopowstających firm (dla procesów inkubacji), (ok. 170m2 przy każdym module, tzn. ok. 1/3 zaprojektowanej powierzchni) - Uzbrojenie terenu (zasilanie w media, infrastruktura drogowa, ogrodzenie, etc.), - Projekty modernizacji i prace modernizacyjne dla dwóch istniejących obiektów z przeznaczeniem na obiekty towarzyszące dla Parku Innowacyjnego (sale konferencyjne, warsztaty, powierzchnie magazynowe, etc.)

Zaawansowanie prac: - 21 czerwca 2011r. - Podpisanie umowy o dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego. - 30 listopada 2011r. - Złożenie wniosku. - 28 sierpnia 2012r. - Podpisanie z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowy o dofinansowanie. - 30 września 2013r. - Zawartcie umowa z firmą Bud-Invent Sp.z o.o. z Warszawy na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. - 16 stycznia 2014r. - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekty budowlane, wykonawcze i wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione i ogłoszone powtórnie w marcu 2014 roku. W wyniku postępowania 23 kwietnia 2014 zawarta została umowa z firma DORBUD SA z Kielc. Trwają uzgodnienia z użytkownikami w celu aktualizacji i uszczegółowienia wymagań. - 31 maja 2014r. - Rozpoczęcie robót budowlanych. - 30 czerwca 2014r. - Zakończenie modernizacji budynku przy ul. Wrzosowej w Celestynowie. Trwa montaż urządzeń. Powstają tu laboratoria badania szkieł i ceramiki oraz linia doświadczalna wytwarzania ceramik specjalnych.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 maja 2015r.

Inwestycja została ukończona.

Logo RPO WM

dla rozwoju Mazowsza