Ogłoszenie o projekcie NCBiR – Magazynowanie Wodoru.
Uprzejmie informujemy, że Instytut Wysokich Ciśnień realizuje na zlecenie NCBiR projekt zamawiany pt. „Magazynowanie Wodoru” Zlecenie Nr. 113/18/PU-Faza 2”. Tytuł wniosku: „Bezpieczny hybrydowy zasobnik wodoru o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii z ciągłym monitorowaniem szczelności.” Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii i wykonanie zbiornika o określonej konstrukcji i deklarowanych parametrach. Realizowany przez IWC PAN zbiornik charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas eksploatacji oraz dużą gęstość zmagazynowanej energii. Oferowane rozwiązanie zapewnia wysoką uniwersalność z puntu widzenia aplikacji. Docelowo istnieje możliwość wykonania  i instalacji zbiornika w samochodach z ogniwem paliwowym FCEV, ale również stacjonarnych zbiorników o dużej objętości magazynowanego wodoru. Zakończona została Faza II powyższego projektu (02.03.2020) w wyniku której powstał prototypowy model oferowanego zbiornika w skali. Tego typu (pomniejszone) rozwiązanie można zainstalować w małych urządzeniach mobilnych np. dron, rower, ….. itp. Uprzejmie prosimy wszystkie podmioty zainteresowane powyższym rozwiązaniem o składanie ofert na udzielenie przez Wykonawcę niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie  z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP.

Announcement about the NCBiR project - Hydrogen Storage.
We would like to kindly inform you that the Institute of High Pressure Physics PAS is implementing a project commissioned by the National Center for Research and Development "Hydrogen storage" Order No. 113/18 / PU-Phase 2 ". Title of the application: " Safe hybrid hydrogen container with high density of stored energy with continuous monitoring of tightness. " The subject of the project is the development of technology and the construction of a tank with a specific design and declared parameters. The tank implemented by IHPP PAS is characterized by an innovative design that ensures a high level of safety during operation and a high density of stored energy. The offered solution provides high versatility from the point of view of applications. Ultimately, it is possible to make and install the tank in cars with FCEV fuel cells, but also stationary tanks with a large volume of hydrogen stored. Phase II of the above project was completed (02/03/2020), resulting in a prototype scaled model of the offered tank. This type of (reduced) solution can be installed in small mobile devices, e.g. drone, bicycle, ... etc. We kindly ask all entities interested in the above solution to submit offers for granting by the Contractor a non-exclusive and paid license to use R&D Works Results and Background IP items.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

We are conducting research on high pressure synthesis, sintering and crystallization of new superconducting material from MgB2 family.


We are conducting series of experiments of high pressure synthesis (uniaxial pressing , hot pressing - HP, izostatic pressing, hot isostatic pressing - HIP), for sintering and crystallization of superconducting material MgB2.